خريد آنلاين نرم افزار جعبه لايتنر ماندگار >> پرداخت و تحويل در محل


معرفی رشته مهندسی نفت و گرایش ها

ماهیت کار

مهندسان نفت به دنبال کشف منابع نفت یا گاز طبیعی در جهان می باشند. پس از کشف چنین منابعی  مهندسین نفت  با همکاری زمین شناسان و دیگر متخصصان ، ساختار زمین و خصوصیات صخره های حاوی ذخایر و روشهای حفاری را تعیین کرده و عملیات حفاری راکنترل میکنند. آنها به منظوردستیابی به حداکثر میزان نفت و گاز , تجهیزات و مراحل کار را طراحی می کنند. مهندسان نفت جهت شبیه سازی رفتار منابع  نفت در رابطه با بکارگیری روشهای متفاوت باز یافت ،  شدیدا” به مدلهای رایانه ای وابسته اند. آنها به منظور شبیه سازی اثرات روشهای  گو ناگون حفاری نیز غالبا” از مدلهای رایانه ای استفاده می کنند.
از آنجایی که تنها درصد کمی از نفت و گازموجود در منبع تحت فشار طبیعی از چاه فوران می کند, لذا مهندسان نفت از انواع روشهای تقویت شده بازیافت استفاده می کنند. این روشها شامل تزریق آب , مواد شمیایی , گاز یا بخار به درون یک منبع نفت جهت با فشار  بیرون راندن نفت بیشتر, و حفاری کنترل شده توسط رایانه و یا شکافتن جهت اتصال یک منبع بزرگتر به یک چاه منفرد می باشد . از آنجایی که حتی با بکارگیری کاملترین روشهای امروزی تنها قسمتی از نفت یا گاز یک منبع کشف می شود , لذا مهندسان نفت به امور تحقیقاتی و گسترش فن آوری و روشهای کار آمد تری  می پردازند تا میزان کشف را افزایش داده و از هزینه حفاری و مراحل تولید بکاهند.

فرصتهای شغلی

اکثر مهندسان نفت در بخش های استخراج نفت و گاز , پالایش نفت , و خدمات مهندسی و معماری استخدام می شوند. به خدمت گیرندگان  شامل شرکتهای نفتی بزرگ و صدها شرکت کوچکترو مستقل فعال در زمینه های استخراج ،  تولید و خدمات می باشند. بسیاری از آنها نیزتوسط شرکتهای مشاوره مهندسی وبخشهای دولتی استخدام می شوند.  

اکثر مهندسان نفت در مناطقی که درآنجا نفت و گاز کشف می شود کار میکنند. بسیاری از مهندسان نفت در کشورهای تولید کننده نفت مشغول بکارند.

چشم انداز آینده

انتظار می رود که استخدام  مهندسان نفت با سیر نزولی همراه باشد . با این وجود فرصتهای شغلی مطلوبی در انتظار مهندسان نفت است چرا که شمار مشاغل فعلی بیشتر از شمارکم فارغ التحصیلان این رشته می باشد. چنین فرصتهای شغلی به علت نیاز به جانشینی مهندسانی به وجود می آید که تغییر شغل میدهند و یا شرایط سخت کاری را تحمل نمیکنند.

میزان در آمد

در سال ۲۰۰۰ میانگین درآمد سالانه مهندسان نفت در ایالات متحده ۷۸۹۱۰ دلار بوده است.

گرایشهای مختلف این رشته:

:: رشته مهندسی نفت (مخازن)

ین دوره کارشناسی یکی از گریش هی رشته مهندسی نفت و از دوره هی عالی فنی، مهندسی می باشد که هدف آن تربیت متخصصانی است که داری توانیی و مهارت هی لازم بری انجام طرحها و اجری روشهی بهینه تولید و مطالعات و مدلسازی مخازن نفت و گاز می باشند. ین دوره مبتنی بر دروس مکانیک سیالات، دینامیک گازها، ترمودینامیک سیالات، انتقال جرم، خواص سیالات مخزن، مهندسی حفاری، زمین شناسی نفت، مهندسی مخازن و روشهی ازدیاد برداشت و… می باشد.

نقش و توانائیهائی که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در ین رشته کسب می کنند عبارتند از:

* بررسی قابلیت تولید در مخزن با بکارگیری و بهره مندی از شیوه هی جدید مطالعاتی و مدلسازی.
* ارزیابی توزیع فشار و توجیه افت آن در مخزن و چگونگی کنترل آن.
* ارائه شریط عملیاتی بری بهره برداری از مخزن با بکارگیری خصوصیات و رفتار مخزن.
* انتخاب و ارائه روش عملی افزیش برداشت از مخازن با احتساب ملاحظات فنی واقتصادی.
* ارزیابی عملیات بهره برداری و ارائه روش بهینه.
* مدیریت و صیانت از مخازن نفت و گاز.
* توانائی ارزیابی فنی – اقتصادی طرح ها و عملیات ازدیاد برداشت از مخازن و بهینه سازی آن.
* ارزیابی تأثیر روشهی ازدیاد برداشت از مخازن بر محیط زیست.

فارغ التحصیلان ین دوره می توانند نقشی مؤثر در مطالعات و مدلسازی مخازن و استفاده از روشهی بهینه ازدیاد برداشت و بطور کلی مدیریت بهینه مخزن داشته باشند.

ین دانشگاه در ین رشته تحصیلی تا مقطع دکتری (با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه صنعت نفت) فعالیت آموزشی و پژوهشی دارد. در ضمن در مقطع کارشناسی ارشد بصورت مستقل و همچنین بصورت مشترک (Dual Degree) با دانشگاههی معتبر بین المللی فعالیت دارد.

:: رشته مهندسی نفت (اکتشاف)

ین دوره کارشناسی یکی از گریش هی رشته مهندسی نفت و یکی از دوره هی عالی فنی – مهندسی است که هدف آن تربیت متخصصانی در زمینه اکتشاف نفت و مطالعات زمین شناسی ، ژئوفیزیکی، ژئوشیمیائی و امکان سنجی ازدیاد برداشت از مخازن می باشد.

ین دوره عمدتاً بر دروس مهندسی زمین شناسی نفت، ژئوفیزیک، ژئوشیمی نفت، پتروفیزیک، مکانیک سیالات، ترمودینامیک مواد کانی و مکانیک سنگ و خاک و اصول مهندسی حفاری و بهره برداری از مخازن نفت مبتنی است.

نقش و توانائیهائی که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در ین رشته کسب می کنند عبارتند از:

* آشنائی با دانش امروز زمین شناسی نفت و انجام مطالعات مربوطه و بهره گیری از نتیج حاصله.
* انجام آزمیشات و جمع آوری اطلاعات علمی و فنی مربوطه به ناحیه مورد اکتشاف و عملیات اکتشافی.
* انتخاب و یا تعیین مناسب و روش اکتشاف و اجری آن با توجه به وضعیت زمین شناسی و شریط محیطی و اقلیمی ناحیه موردنظر.
* طرح عملیات و تأمین تدارکات و تلفیق برنامه هی مربوطه بری اجری بهینه عملیات اکتشافی موردنظر.
* برآورد فنی و اقتصادی طرح ها و عملیات اکتشاف.
* مدیریت موثر و صیانت تجهیزات بری مطالعات زمین شناسی، نقشه برداری و عملیات اکتشاف.
* مدیریت و صیانت از مخازن نفت اکتشافی و اعمال روشهی ازدیاد برداشت از جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیستی با استفاده از مطالعات زمین شناسی و عملیات اکتشافی.

فارغ التحصیلان ین دوره می توانند مطالعات و عملیات مهندسی زمین شناسی نفت، محاسبات و طراحی و تلفیق عملیات و اجزاء جانبی برنامه هی اکتشافی وزارت نفت را به عهده بگیرند. و نقش مؤثر خود را در عملی نمودن و اجری بهینه برنامه هی مطالعاتی و اکتشافی در تلفیق تدارکات و طرح و چگونگی پیاده کردن برنامه هی اکتشافی آتی و استراتژیک صنعت نفت کشور یفا کنند.

:: رشته مهندسی نفت (بهره برداری از منابع نفت)

ین دوره کارشناسی یکی از گریشهی رشته مهندسی نفت و از دوره هی عالی فنی، مهندسی می‌باشد که هدف آن تربیت متخصصانی است که داری توانیی و مهارت هی لازم بری انجام طرح ها جهت اجری روشهی بهینه بری بهره برداری از منابع نفت و گاز باشند.

ین دوره مبتنی بر دروس مکانیک سیالات و دینامیک گازها، ترمودینامیک سیالات، انتقال جرم، طرح و اقتصاد مهندسی، مهندسی مخازن، مهندسی حفاری و مهندسی بهره برداری است.

نقش و توانائیهائی که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در ین رشته کسب می کنند عبارتند از:

* ارزیابی قابلیت تولید در مخازن و بررسی امکان پذیری روشهی بهره برداری موردنظر.
* ارزیابی فنی-اقتصادی مخازن و تجهیزات آن.
* طرح و اجری بهینه عملیات بهره برداری.
* تشخیص ویژگیها و چگونگی رفتار با چاههی گوناگون.
* توجیه و انتخاب روش مناسب بری بهره برداری و ازدیاد برداشت با توجه به شریط فنی و اقتصادی.
* صیانت از منابع نفت و گاز و ارائه روش هی عملی بری افزیش طول عمر ین منابع.

* بررسی و ارزیابی اثر استراتژیک روش بهره برداری بر محیط زیست.

فارغ التحصیلان ین دوره می توانند در بخش‌هی مختلف مربوط به تولید و بهره برداری در کشور مشغول به فعالیت شده و سبب کاریی و بازده بالاتر ین بخش از صنعت شوند و نقشی مؤثر در حل مشکلات فراروی تولید و بهره برداری از مخازن داشته باشند.

:: رشته مهندسی نفت (حفاری)

این دوره کارشناسی یکی از گرایش های رشته مهندسی نفت و یکی از دوره های عالی فنی، مهندسی می باشد که هدف آن تربیت متخصصانی است که دارای توانایی و مهارت های لازم برای طراحی و انجام فعالیتهای استخراج ذخائر نفت و گاز باشند. این دوره مشتمل بر مکانیک سیالات، دینامیک گازها، ترمودینامیک سیالات، انتقال جرم، طرح و اقتصاد مهندسی، مهندسی مخازن و مهندسی حفاری می باشد.

نقش و توانائیهائی که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در این رشته کسب می کنند عبارتند از:

* بکارگیری اطلاعات علمی و فنی در عملیات حفاری و استخراج.
* ارزیابی فنی و اقتصادی روشهای حفاری و انتخاب و ارائه روش و عملیات مناسب حفاری و استخراج.
* طراحی تجهیزات حفاری و انجام عملیات در مناسب ترین شرایط.
* مقایسه فنی و اقتصادی عملیات و روش های متفاوت حفاری و ارائه طریق برای توانمندی تکنولوژی این زمینه صنعت نفت کشور.
* حفاظت و صیانت از تجهیزات حفاری و جلوگیری از هرزروی مصالح و امکانات.
* ارزیابی اثرات تکنولوژی حفاری و استخراج بر محیط زیست و ارائه راهکار جهت جلوگیری از آن.

فارغ التحصیلان این دوره می توانند در حوزه مطالعات و عملیات مهندسی حفاری چاههای نفت و گاز در کشور مشغول به فعالیت شوند و نقش خود را در بالا بردن بازده عملیات حفاری و تهیه برنامه های بهینه عملیاتی در این حوزه، به خوبی نمایان سازند.

این دانشگاه تا مقطع کارشناسی ارشد در این رشته بصورت مستقل و همچنین بصورت مشترک (Dual Degree) با همکاری دانشگاههای بین المللی فعالیت دارد.

درسهای رشته

ردیف     نام درس     ردیف     نام درس
۱    آز انتقال حرارت     ۲    آز شیمی آلی ۱
۳    آز شیمی آلی ۲     ۴    آز شیمی فیزیک ۲
۵    آز عملیات واحد     ۶    آز مبانی مهندسی برق ۱
۷    آز مکانیک سیالات     ۸    آز کنترل فرآیندها
۹    آزمایشگاه فرآیند گاز ۱     ۱۰    آزمایشگاه نفت
۱۱    آمار و احتمالات مهندسی     ۱۲    اخلاق و تربیت اسلامی ۱ و ۲
۱۳    استاتیک و مقاومت مصالح     ۱۴    اصول حفاظت محیط زیست
۱۵    اصول مهندسی احتراق     ۱۶    اقتصاد طرح مهندسی
۱۷    انتقال جرم     ۱۸    انتقال حرارت ۱
۱۹    انتقال حرارت ۲     ۲۰    انتقال و توزیع گاز
۲۱    انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن از قرن سیزدهم     ۲۲    ایمنی در صنایع نفت
۲۳    برنامه نویسی کامپیوتر     ۲۴    بهینه‌سازی و برنامه ریزی خطی
۲۵    پروژه     ۲۶    تاریخ اسلام
۲۷    تربیت بدنی ۲     ۲۸    تربیت بدنی ۱
۲۹    ترمودینامیک مهندسی شیمی ۱     ۳۰    ترمودینامیک مهندسی شیمی ۲
۳۱    تصفیه آبهای صنعتی     ۳۲    خواص مواد
۳۳    خوردگی در صنایع نفت     ۳۴    درس انتخابی
۳۵    روشهای اندازه‌گیری کمیتهای مهندسی     ۳۶    ریاضی عمومی ۱
۳۷    ریاضی کاربردی ۱     ۳۸    زبان خارجی ۱ (نظری و عملی)
۳۹    زبان خارجی ۲     ۴۰    زیست‌شناسی
۴۱    سیالیت ذرات جامد     ۴۲    سینتیک و طرح راکتور
۴۳    شیمی آلی ۱     ۴۴    شیمی آلی ۲
۴۵    شیمی پالایش     ۴۶    شیمی تجزیه و ازمایشگاه
۴۷    شیمی عمومی ۱     ۴۸    شیمی عمومی ۲
۴۹    شیمی فیزیک ۱     ۵۰    شیمی فیزیک ۲
۵۱    عملیات واحد ۱     ۵۲    عملیات واحد ۲
۵۳    فارسی ۱     ۵۴    فارسی ۲
۵۵    فرآیند گاز ۱     ۵۶    فرآیند گاز ۲
۵۷    فرآیندهای پالایش     ۵۸    فرآیندهای پتروشیمی
۵۹    فرآیندهای پتروشیمیایی ۱فرآیندهای پتروشیمیایی ۲     ۶۰    فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
۶۱    فیزیک مدرن     ۶۲    فیزیک مکانیک
۶۳    مبانی شیمی و تکنولوژی پلیمر     ۶۴    مبانی مهندسی برق ۱
۶۵    مبانی مهندسی برق ۲     ۶۶    متون اسلامی (آیات و احادیث)
۶۷    مدیریت صنعتی     ۶۸    معارف اسلامی ۲
۶۹    مقدمات مهندسی پالایش     ۷۰    مقدمات مهندسی پالایش نفت و گاز
۷۱    مقدمه‌ای بر مدلسازی و مشابه‌سازی ریاضی     ۷۲    موازنه انرژی و مواد
۷۳    مکانیک سیالات ۱     ۷۴    مکانیک سیالات ۲
۷۵    نقشه کشی صنعتی ۱     ۷۶    کاتالیزورهای صنعتی
۷۷    کارآموزی     ۷۸    کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی
۷۹    کارگاه     ۸۰    کنترل فرآیندها

صنعت و بازار کار

فارغ التحصیلان این دوره بطور کلی قادر خواهند بود که مطالعات و عملیات مهندسی زمین شناسی، نفت، محاسبات و طراحی و تلفیق عملیات و اجزاء جانبی، برنامه های اکتشاف وزارت نفت را عهده گیرند و نقش بسزای خود را در عملی کردن و اجرای بهینه برنامه های مطالعاتی و اکتشافی نیز در تلفیق تدارکات و طرح و چگونگی پیاده کردن برنامه های اکتشافی آتی و استراتژیک صنعت نفت کشور ایفا کنند. این نقش و توانایی های فارغ التحصیلان این دوره کارشناسی مهندسی را بطور اجمالی می توان به شرح زیر بیان نمود:

۱- آشنایی با دانش امروز زمین شناسی نفت و انجام مطالعات مربوطه و بهره گیری از نتایج حاصله
۲- انجام آزمایشات و جمع آوری اطلاعات علمی و فنی مربوطه به ناحیه مورد اکتشاف و عملیات اکتشافی
۳- انتخاب و یا تعیین مناسب و روشن اکتشاف و اجرای آن با توجه به وضعیت زمین شناسی و شرایط محیطی و اقلیمی ناحیه مورد نظر
۴- طرح عملیات و تامین تدارکات و تلفیق برنامه های مربوط برای اجرای بهینه عملیات اکتشافی مورد نظر
۵- برآورد فنی و اقتصادی طرح ها و عملیات اکتشاف
۶- مدیریت موثر و صیانت تجهیزات برای مطالعات زمین شناسی، نقشه برداری و عملیات اکتشاف
۷- مدیریت و صیانت از مخازن نفت اکتشافی و اعمال روشهای ازدیاد برداشت از جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست ناشی از مطالعات زمین شناسی و عملیات اکتشاف

منبع: کانون دانش، شبکه رشد

در همین رابطه بخوانید:


راهنماي عضويت در خبرنامه مقالات (کليک کنيد)

* اگر فکر مي کنيد مقالات اين سايت مفيد است و مي خواهيد از مقالات جديد با خبر شويد، لطفا آدرس ايميل خود را در زير وارد کرده و روي دکمه عضويت کليک کنيد و سپس روي لينک داخل ايميل تائيد که برايتان ارسال مي شود کليک کنيد. در غير اينصورت نيز مراجعه مجدد شما باعث دلگرمي خواهد بود.


فيدخوان نرم افزار جعبه لايتنر ماندگار Add to Google Reader or Homepage


خريد آنلاين نرم افزار لايتنر ماندگار به همراه فلش کارت رايگان، پرداخت و تحويل در محل

نظرات

سلام به طور میانگین این رشته چه رتبه ای در کنکور را می طلبد؟

میخواستم بدونم که بهترین گرایش نفت چیست؟

سلام

در جواب یاسمین باید بگم دانشگاه صنعت نفت تا رتبه ۸۰۰۰ کشوری هم به شما پذیرش میدهد…

در جواب میثم باید بگم تمام گرایش ها خوب هستند اما تو ایران بهترینش همین حفاری و استخراجه و همینطور برای ارشد مهندسی مخازن هیدروکربنی

موفق باشید

سلام میخواستم بدونم با چه رتبه ای در کنکور سراسری ۹۰ میتونم مهنسی نفت دانشگاه صنعتی اهواز بورسیه بشم و میانگین حقوق ماهیانه در ایران چقدر است؟مرسی.

سلام.میخواستم بهم بگین چه دانشگاههایی مهندسی نفت دارن ضمنا درآمدش به طور میانگین چقدر؟

سلام می خواستم در مورد شغل مهندسی پتروشیمی یا پلیمر در رابطه با زن و آینده ی شغلیش برامون توضیح بدید. خیلی ممنون

از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید خیلی متشکرم.

سلام.من فارغ التحصیل رشته ی مهندسی نفت با گرایش بهره برداری ام.از بهمن ۸۸ که فارغ شدم تا به امروز در به در دنبال کارم.ولی نیست که نیست.پس توی انتخابتون خیلی دقت کنین.

می خواستم از این آقایی که مهندسی نفت خوندن و دنبال کار می گردن و پیدا نمی کنن (احمد) بپرسم که مهندسی پتروشیمی هم همینطوره؟ کار نیست؟ اگه جواب بدن خیلی ممنون میشم.

مرسی این مطالبتونم مثل همه خوب بود

خیلی خووووووووووووووووووووب بید

merssy

khob

می خواستم بدونم اگه بخوام از رشته کاپیوتر ( کاردانی ) به رشته نفت برم بایستی چیکار کنم

سلام می خواستم بگم بازارکاربرای مهندسی نفت گرایش بهره برداری چگونه است وبرای دانشگاه نفت سبزوار با اهواز چه تفاوت هایی وجود دارد
با تشکر

سلام.میخواستم بهم بگین چه دانشگاههایی برای تحصیل رشته مهندسی نفت خوبه ضمنا درآمدش به طور میانگین چقدر؟

سلام
اگه ممکنه بهترین جزوهای مهندسی نفت گرایش مخازن برای ارشد بگیدواز کجا میشه تهیه کرد
ممنون

با سلام خدمت همه دوستان من خودم الان ترم۶ مهندسی نفت گرایش بهره برداری می خونم تو این سه سال اکثر اساتیدمون که تو صنعت مشغول هستن رک و پوست کنه گفتن که بازار کار اشباع شده و نیازی به مهندسین جدید نیست
دو تا دلیل عمدش:۱ تحریمه که باعث شده بسیاری از پروزه های وزارت نفت راکد بمونه(این خبرایی هم که در مورد جذب سرمایه هامیشنوید فقط برا امیدواریه) ۲ تربیت دیپلمه ها بجای مهندسین نفت!!! این کار برا مسئولان دو فایده داره یکی اینکه این دیپلمه هارو با ۶ ماه اموزش دادن میارن و کار مهندس نفتو براشون انجام میدن!!!!!!(اما با حقوق بسیار کمتر) دوم اینکه هر چه بخوان میتونن اینا رو امر ونهی کنن و اگه هم اتفاقی بیفته ومشکلی پیش بیاد چه دیواری از اینا کوتاه تر
(حتما میپرسین که این پولا براشرکت نفت چیزی نیست!ولی واقعیاتیه که وجود داره…) برا اطمینان میتونید اگهی های استخدامی شرکت نفتواگه گیر اوردید تو سالهای گذشته ببینیدو نیاز به مهندسان نفتو ببینید… به نظر من سایر رشته های مهندسی خیلی بهتره
موفق باشید

سلام من سال ۹۱ کنکور دارم علاقه شدیدی هم به مهندسی نفت دارم چه رتبه ای باید بیارم تا دانشگاه تهران قبول بشم؟به نظر شما به جز نفت دیگه چه رشته ای خوبه؟لطفا به ایمیلم جواب بدین.ممنون

واقعا خیلی جالبه که در آزمون شرکت گاز تمامی رشته ها وجود دارند ولی جایی برای رشته نفت نیست!!!!!!!!
حتما امسال من که مدرک مهندسی نفت دارند باید در شهرداری یا آب و فاضلاب کار کنند!!!!!!!!!

رشته ی نفت با هر گرایشی اصلا توی ازمون استخدامی هیچ شرکتی نیست و هیچ کس هم به فکر ما نیست یکی به من بگه من باید چه کار کنم من هم ترم ۶نفت بهره برداریم بی صبرانه منتظر همیاری شما هستم۰۹۱۷۵۶۷۲۶۵۹در تاریخ ۱/۲/۹۰

سلام من الان ترم ۲ رشته ی نفت هستم گرایش حفاری و استخراج من از هرکس که درباره ی نفت سوال میکنم یکی میگه خوبه یکی میگه الان دیگه خوب نیست من نمیدونم برم مهندسی عمران یا همین بمونم خواهش میکنم کسی اطلاعات داره راهنماییم کنه منتظرم

من میخواهم امتحان کنکور آزاد بدم مهندسی حفاری آیا من امسال قبول بشوم تا چهار سال دیگه وضعیت شغلی من چه جوری است ؟؟؟آیا امیدوار باشیم یا نه برای استخدامی؟؟؟؟؟

سلام.لطفا به من بگید رتبه مربوط به رشته مهندسی نفت دانشگاه اهواز چند است؟

بگو یا حضرت عباس از تو کمک

روزی ۱۲ الی ۱۳ ساعت فقط درس میخونم که فقط نفت قبول شم ////غیر از نفت هیچ رشته ای نمیرم////

نه بازی.نه کامپیوتر.نه شادی.نه تفریح.نه استراحت.نه خواب.نه میهمانی.نه ۱۳ بدر.نه خنده.ونه…………………..بخدا همش بخاطر اینه که نفت قبول شم اگه نشم خودمو میکشم//////////////

امید به خدا ولی یه سوال از شما دارم شما هم مثل من درس خوندین که قبول شدین یا نه بیشتر درس خوندین اگه خوندین بگین من تا ۱۵ ساعت هم میتونم درس بخونم..تو رو خدا یکی تو قسمت نظرات وبلاگم بگه من اونجا منتظرشم ////

تو رو خدا برادر کمک کن…….!!!!!!!!!!!!!!!!!!

با تشکر از سایت شما بنده کارشناس ارشد نفت گرایش حفاری هستم دنبال کار هستم با من تماس بگیرید[email protected]

سلام فرزاد جان من هم خیلی علاقه دارم مهندسی نفت بیارم اما خیل کمتر از تو میخونم ولی امید دارم که قبول بشم امید داشته باش من برات دعا میکنم که قبول بشی

من عاشق رشته ی نفت بودم…به آرزومم رسیدم
الانم در رشته مهندسی نفت دانشگاه شریف قبول شدم…من وروی سال ۸۹ هستم… هر کی می خواد…علت انتخابمو بدونه…یا از این رشته اطلاعاتی بدست بیاره میتونه به ایمیلم پیغام بزنه تا راهنماییش کنم… امیدوارم همگی نفت قبول شین… اونایی که میگن این رشته اشباع شده اشتباه می کنن…مطمئن باشید…[email protected] امیدوارم به هدفتون برسید

سلام.من هم امسال کنکور دادم و مطمئن هستم که میتونم رشته نفت قبول شم.از بین دانشگاههای نفت کدومشون از نظر آموزش و امکانات رفاهی مناسب تره؟
من ساکن بوشهر هستم و شنیدم که این دانشگاه میخواد امسال رشته نفت بیاره به نظر شما همین بوشهر برم خوبه؟

دستتون درد نکنه

متشکرم
مرتضی از شیراز

salam be hame doostan man terme 55 naft gerayeshe hafari hastam be nazare man yeki az behtarin reshtehaye donia in reshtas karesham ziade faghat bazia donbalesho nemigirano montazeran ke bian soragheshoon yek mohandese naft mazaye ziadi dare 1 perstige2-daramad3-kelas4shoghli ke mitoone azadane bahar tipo ghiafeyi ke doost dare bere
darzemn age berin canada ya keshvarhaye arabi daramadetoon mahane balatar az 10 milioone dadashe man tooye canada car mikone va alan be joz tamami emkanate zendegi mahi 24000 dollar hoghoogh ihire.lotfan doostani ke etelaat nadarano faghat shenidan chizi nagan ke kesi bardashte bad nadashte bashe
doorod be hameye mohandesa va daneshjoohaye naft ke khedmatgozaraye vagheyian

سلام من مهندسی پزشکی میخونم ولی به رشته ی نفت به شدت علاقه مندم لطفا راهنماییم کنید که برای قبولی در مقطع فوق لیسانس رشته ی نفت جه درسهایی رو باید بخونم ؟ جزوات رو باید از کجا تهیه کنم؟ ممنون!

متشکرم مطالب مفیدوقابل تحسین بود

سلام عرض میشه خدمت تمامی دوستان میخواستم اگر کسی در زمینه رشته مهندسی نفت درحال تحصیل می باشد یا کسی که فروغ التحصیل این رشته باشد به سئوالتم جواب بدهد ومنوکمک بکند یه دنیاممنون میشم و نظرتونو برام ایمیل کنین مرسی ممنون ۱-آینده کاری وضع استخدام این رشته برای سال ۹۵ به بعد؟ ۲-میانگین درآمد مهندس نفت ؟ ۳-کدام دانشگاه آزاد وضعیت و امکانات بهتری برای داشجویان این رشته فراهم میکند

سلام دیروز جوابای نهایی کنکور اومد و بالاخره نفت قبول شدم.خیلی خوشحالم.انشاا… هرکس هر رشته ای که دوست داره قبول شه.
میخواستم بپرسم واسه این رشته باید چه توانایی هایی رو داشته باشیم؟ لطفا بهم بگید… نمیخام اول راه جا بزنم. مرسی.

salam man emsal pish daneshgahi dar reshteye riazi hastam nafte ahvaz kheyli doost daram ghabool besham ama chon dokhtaram hame migan sakhte ama man alaghe daram va age ghabool besham mizaran biam ama hamash mitarsam ghabool nasham

lotfan rahnamaeem konid.esteres aslan nadaram faghat kheyli naomidam

rasti az nazare agha behnam vaghean mamnoonam

سلام یه با معرفت نیست جواب ما رو بده من مهندسی نفت گرایش حفاری قبول شدم کسی نیست جواب ما رو بده بوشهر به علت نفت بازار کار خوبه یا نه ممنون میشم امیدوارم در زندگی به تمام ارزوتون برسید

من امسال (۹۰) در رشته مهندسی نفت حفاری قبول شدم تو دانشگاه ازاد جزیره نفت خیز خارک که فقط همین یک دانشگاه رودارد و ۹۰/۶/۲۶ که برای ثبت نام رفتم اونجا رییس دانشگاه گفت کسایی که تو این دانشگاه مهندسی نفت میخونند بعد از اتمام درس کارشون ۱۰۰ درصد حاضره و پالایشگاه کناری دانشگاه تمام خروجی های این دانشگاه رو در رشته نفت که جمعا ۵۰ نفر هستند رو از زمانی که کاردانی رو گرفتند استخدام میکنه ودیگه مشکلی برای پرداخت شهریه نخواهد بود و از طرفی این دانشگاه خوابگاه همراه با ناهار وشام را خودش به دانشجویان میدهد چون این جزیره یک جزیره کاملا نفتی بوده و در حدود ۳۵ کیلومتری بوشهر قرار دارد واجازه ی عبور و مرور به افراد عادی داده نمیشود وامکان رفت و امد دایم به بوشهر وجود ندارد. به همین دلیل دولت به این دانشگاه خوب میرسد. و دو دلیل که پالایشگاه خارک خورجی های این دانشگاه رو تماما استخدام میکند ۱-چون استادان این دانشگاه مهندسان برتر خود پالایشگاه خارک بوده ۲-و به خاطر این که در این مدت ۴ سال به تور کامل به شرایط سخت عادت میکند چون خارک شرایط جغرافیایی سختی دارد و میخواستم به شما دوستان بگم که فکر نکنید فقط دانشگاهای دولتی که تهران وسایر شهر های بزرگ هستند خوبه چون من خودمم این طوری فکر میکردم. واز طرفی مهم نیست که تو کودوم دانشگاه درس میخونی تو بهترین یا تو بدترین مهم خودتی اگه به خدا توکل کنی وتلاش هرجاکه باشی خودشون میان دنبالت

سلام مینا خانوم بهتون تبریک میگم که قبول شدید من خودم دارم این رشته رو شیراز میخونم همه چی به تلاشتون بستگی داره .از نظره من مهندسی نفت یک رشته کاملا مردونست .امیدوارم که همه من جمله شما موفق باشید

salam agha reza be u ham tabrik migam are hafary va estekhraj khobe boshehr ham bazar kar dare shoma aval tamoom kon darseto motmaen bash ke boshehr kar vase reshtat hast aziz inghads joosh nazan vase ghalbet khob nist

mikham bedonm che daneshgahae reshte bahre bardari az nafto daran/

سلام من خودم توی ملی حفاری مشغول کار هستم فوق دیپلم دارم ولی با دیپلم سر کارم راحت تر بگم کارگر هستم ولی تخصصی . ۱۴ روز سر دستگاه حفاری روزی ۱۲ ساعت یک هفته روزکار و یک هفته شبکار مشغول کاریم تعطیلی توی کار نیست تنبلی توی کار نیست باید کار انجام بدی و یاد بگیری .سروصدا خیلی خیلی زیاد هستش باید خیلی مواظب خودت در حین کار باشی چون واقعا کار خطرناکه و شوخی بردار نیست . مهمترین و سختترین قسمت حفاری بخش عملیات هست یعنی کسی که توی این قسمت کار میکنه فرق نمیکنه مهندس یا کارگر هر کدوم به نوبه خود واقعا زحمتش زیاده ومسوولیتش سنگین . اگه از اونایی هستید که کاری نیستین و با کامپیوتر و مبایل و ماهواره و … خوابتون میگیره و توانایی کار سخت و سرما و گرما و بحث و جدل را ندارید خواهشا دور این صنعت کثیف را خظ بکشید برید دنبال یه رشته و شغل بهتر.
این چیزا رو نگفتم که ناامید بشید همش عین حقیقته چون واقعا جو کاری اونجا سر اعصاب و روان آدم تاثیر منفی میذاره . توی امریکا کسی که در حفاری سر دستگاه مشغول کار هستش بعد از ۵ سال کار بازنشسته میشه و حق رای در هیچ انتخابات دولتی را نخواهد داشت چون از نظر روانپزشکی این آدم به دلیل سختی کار و جو آن فاقد یک روان نرمال هست و معمولا سعی میکنن به آنان در یک مکان آرام سکونت بدهن و با حقوق زیاد .
بله در امریکا با این امکانات پیشرفته و حق و حقوق انسان به این شکل هستش دیگه چه برسه به ما که جهان سومی هستیم و تازه تحریم و … . اینم بگم حقوق من ماهی ۸۰۰ هزار تومن هست ودقیق سر برج حقوق به حسابم ریخته میشه بعضی موقعه ها که کار چاه را زودتر از قرارداد تموم میکنیم حق پاداش داریم و امروز و فردا زیاد میکنن که بریزن بحساب بالاخره بعد از یکسال با پا فشاری زیاد به ما کارگرها ۲۰۰ هزارتومن حالا یکم بالاتر یا پایینتر و نیروهای رسمی از یک میلیون تومن شروع میشه .
ببخشید پر حرفی زیاد کردم ولی دیدن تا گفتن فرق میکنه امیدوارم در هر زمینه ای که عرصه نمودین موفق بشین چون موفقیت من وشما باعث افتخار و سربلندی کشور عزیزمان ایران هست چرا که دلیرانی در هشت سال دفاع با اقتدار و ایمان راستین در مقابل دشمن متجاوزگر از مرز و بوم این خاک کهن پاسداری کردن

سلام.میخوام بدونم مهندسی نفت کدوم دانشگاه چه شهرهایی داره؟ وهرجاباچه رتبه هایی میگیره؟بازار کارش نسبت به برق وهوافضابهتره یانه؟

سلام.میخوام بدونم مهندسی نفت کدوم دانشگاه چه شهرهایی داره؟ وهرجاباچه رتبه هایی میگیره؟بازار کارش نسبت به برق وهوافضابهتره یانه؟ اگه کمکم کنید ممنون میشم.

سلام میخواستم بدونم مهندسی نفت دانشگاه تهران امیرکبیر چه رتبه هایی میخواد؟بازار کارش چطوریه؟سوالات دوستان سوال ماهم هست جواب راکجامیتونم ببینم؟ اگه جواب بدین ممنون میشم.

aaaaaaaaaaaaaaaaali bood
mamnon

salam bacheha
man emsal konkor daram
nemidonam k aya reshte mohandesi naft khob hast ya na?age kasi j in soalaye mano dare khahesh mikonam mano rahnamayi kone
1ta che rotbayi pazireshe in reshte hast va kodom daneshgah?
2mizane daramad va vaziyate shoghli?
ye hamvatane aziz mikhastam mano delsozane rahnamayi kone
mohammad.feghhi90@gmail
mamnon az hameye shoma dostane azizam
ishala hame be arezohashon beresan
mpvafagh va salamat bashid
by…bye

من نفت می خونم گرایش اکتشافAIT
.به نظر من این گرایش قشنگ ترین گرایشه نفته.و میدونید که دومین حقوقو تو گرایش های نفت بعد حفاری میگیره و خیلی خیلی هیجان انگیزه البته به نظر من>

مطالب ساتتون حداقل برای من خیلی مفید بود و تقریبا جواب بیشتر سوالام رو گرفتم.

سلام سوال دوستان سوال من هم هست جوابشو کجامیتونم ببینم؟

سلام خیلی ممنون خیلی عالی بود
می خواستم بدونم این رشته چه رتبه ای می خواد خواهشا جواب بدین

سلام. اولا اونایی که لاتین مینویسن خواهشا دیگه ازین به بعدش رو فارسی بنویسن ما که این قدر واسه نفت شریف خوندیم دیگه چشمامون این قاطی پاتی ها رو نمیبینه . دوما رتبه لازم برای قبولی شریف چنده؟ ممنون

یه سوال داشتم چون من سال اخر کنکوری هستم میخواستم بدونم رتبه براب قبول شدن کنکور برای مهندسی نفت چند باشه کی میتونه جواب منو بده؟هر کی خواست جواب بده لطف کنه به من ایمیل بزنه[email protected]

من مهدی هستم والان دارم تو رشته مهندسی نفت گرایش حفاری واستخراج ادامه تحصیلمیدم گفتم شماره ام روبذارم هرکی سوالی داشت به طور مستقیم جوابش رو بدماین شماره بنده ۰۹۳۸۳۷۸۵۶۲۰

سلام من عاشق رشته مهندسی نفتم ولی میترسم قبول نشم توروخدا برام دعا کنید. من میخوام صنعت نفت اهواز یا ابادان قبول بشم بنظرتون رتبم باید چند بشه

سلام راستش من الان دوم دبیرستانم رشته ریاضی خیلی علاقه به مهندسی نفت دارم اما می خوام بدونم برای دانشگاه دولتی چه رتبه ای باید کسب کنم و برای ازاد چه رتبه ای .

متاسفم ، امکان ارسال نظر برای این پست وجود ندارد .